เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านด้านการทุจริตของผู้บริหาร

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี