นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา

********************************

1.  สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

บานาเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานในประวัติศาสตร์  ตั้งแต่ปัตตานีก่อนยุคอิสลามและกลายเป็นรัฐปาตานีดารุสลาม

คำว่า “บานา”เดิมมีรากศัพท์จากคำว่า “บันดัร”เป็นภาษาเปอร์เซีย (ปัจจุบันอิหร่าน) ซึ่งมีความหมายว่าเมืองท่าเรือ จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ในหนังสือตารีคฟาฎอนีเขียนโดย ชี้คฟากีฮอาลี บิน วันมูฮัมหมัด บิน ชี้คซอฟียุคดีนอัลอับบาซี  ประมาณ  ค.ศ. 1624  ได้บันทึกว่า บันดัร(บานา) เป็นเมืองท่าของอาณาจักรมลายูลังกาสุกะฝั่งทะเลตะวันออกและเคดาห์  บริเวณสุไหงเมอร์รือบกเป็นเมืองท่าฝั่งทะเลตะวันตก

เมื่อพญาตู (ดาตู) นาคะปา พระราชโอรสของพญากูรุปมหาจันทรามหายานอ  ทรงย้ายราชธานีโกตามะห์ลีฆัยยะรัง มาตั้งราชธานีใหม่คือกรุงกรือเซะ และสร้างเมืองปาตานี แทนราชอาณาจักรมลายูลังกาสุกะพญาตูนาคะปา ทรงเปลี่ยนจากพุทธศาสนาเป็นศาสนาอิสลามโดยใช้พระนามว่าสุลต่านอิสมาอีลชาห์ และประกาศปาตานีดารุสลามเป็นรัฐอิสลามใน พ.ศ. 2000

ภูมิประเทศของปาตานีด้านชายฝั่งทะเลตะวันออกมีพื้นดินงอกออกเป็นแหลม  ทำให้เกิดความสมบูรณ์ของยุทธศาสตร์การเมืองท่าที่สำคัญ  สำหรับการเป็นสถานีการขนส่งทางทะเลบันดัรหรือบานาจึงกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่ยิ่งใหญ่ของเอเชียจากการบันทึกของชาวอังกฤษระบุว่า บันดัร(บานา) ของปาตานี เป็นท่าเรือแฝดคู่กับท่าเรือฮิราโดะของญี่ปุ่น (sister port)

บันดัร(บานา)เป็นท่าเรือปัตตานีที่ได้รับการกล่าวขานว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในแถบนี้ ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 21 - 23 ได้ชื่อว่าเป็นมหานคร (metropolis) ของดินแดนมลายูนูซันตารา

อนึ่งนอกจากคำว่า “บันดัร” แล้วในตำแหน่งราชสำนักของปาตานีดารุสลามยังมีตำแหน่ง “ชาห์บันดัร” (Syah Bandar) ซึ่งเทียบเท่ากับตำแหน่งเจ้ากรมท่าของราชอาณาจักรสยามอันหมายถึงตำแหน่งรัฐมนตรีฝ่ายการต่างประเทศ

SyahBandar ในภาษามลายูปาตานี ใช้เรียก Datupengkalan (datuแปลว่า เจ้า, pengkalan  แปลว่า  ท่าเรือ)

ในประวัติศาสตร์ปาตานีได้กล่าวถึง  Datok  orang  kaya  seriakar  di  raja  Wan  Mohd. B.,SyeikhShafiyuddin  Al-abbasมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศได้ไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2092 – 2101สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และราชอาณาจักรปาตานีดารุสลาม  รัชสมัยการปกครองของรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์โกตามะห์ลีฆัย  สุลต่านมันโซร์ชาห์อิบนีอัลมัรฮูม สุลต่านอิสมาอีลชาห์

บ้านบานา(ท่าเรือปัตตานี)ในบันทึกของตารีคปาตานี ระบุว่า เรือสินค้ามาจอดเป็นจำนวนร้อยๆ ลำ ครั่ง (dammar) จำนวนมากถูกขายหมด  ถึงขนาดต้องสั่งจากพม่าและกัมพูชา ในท้องทะเลปัตตานีบริเวณท่าเรือบานายามราตรีกาล จะมีแสงระยิบระยับดุจดวงดาวบนท้องฟ้า

เมื่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งเปลี่ยนแปลงและไม่เคยหยุดนิ่ง ราชอาณาจักรปาตานีดารุสลามพ่ายแพ้สงครามจากสยามเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2329  และถูกแบ่งออกเป็น 7 หัวเมือง และท้ายที่สุดทางรัฐบาลกลางได้ตั้งมณฑลปัตตานีและจังหวัดปัตตานีในที่สุด บานาจึงเหลือสถานภาพเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานีแห่งราชอาณาจักรไทยจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะทางกายภาพ

ที่ตั้ง

ตำบลบานา  เป็นหนึ่งใน 13  ตำบล  ของอำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานีและศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ประมาณ  6กิโลเมตร

อาณาเขต

ตำบลบานา  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  24.75  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ จดอ่าวไทย

ทิศใต้             จดตำบลตะลุโบะและตำบลคลองมานิง

ทิศตะวันออก     จดอ่าวบางปู  และตำบลตันหยงลุโล๊ะ

ทิศตะวันตก      จดตำบลอาเนาะรู  และเทศบาลเมืองปัตตานี

สภาพภูมิประเทศ  และภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล  สภาพดินเป็นหาดโคลนเลน  เนื่องจากอยู่ในบริเวณปากแม่น้ำปัตตานี

ลักษณะภูมิอากาศ  เนื่องจากตำบลบานาอยู่ติดกับฝั่งทะเลอ่าวไทย  จึงทำให้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูฝน และได้รับลมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูร้อน ทำให้มีเพียง 2 ฤดู คือฤดูร้อน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือนกรกฎาคม  และฤดูฝนในระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนมกราคม 

การปกครองและประชากร

การปกครอง

ตำบลบานา  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วยหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่  1  บ้านสุไหงปาแน          มีนายเซ็ง         แมะตีเมาะ        เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  2  บ้านบานา                มีนายอำนาจ     มะมิง             เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  3  บ้านบานา                มีนายสุรเดช      แยนา             เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  4  บ้านกำปงตารง           มีนายอัดนัน      กามะ              เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  5  บ้านกูวิง                  มีนายอดิศักดิ์     สาเมาะ           เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  6  บ้านจือโระ               มีนายรอยะ       อาแว    เป็นกำนันประจำตำบล

หมู่ที่  7  บ้านปากาปันยัง          มีนายเสกสันต์    ยูโซะ              เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  8  บ้านยูโย                  มีนายสุไลมาน    สาเมาะ           เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  9  บ้านแหลมนก            มีนายอริสมันต์   สะแอเต๊ะ         เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10  บ้านกูแบอีเตะ           มีนายมุสตอฟา   เบญญากาจ      เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 11  บ้านปากาดารอ         มีนายสนิท        หนูด้วง            เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลบานามีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 20,921 คน แยกเป็นชาย10,327 คน  หญิง10,594 คนมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 8,758 ครัวเรือน  อัตราความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 845 คน/ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงจำนวนประชากร

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร  (คน)

จำนวนครัวเรือน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1

สุไหงปาแน

796

816

1,612

443

2

บานา

982

1,021

2,003

551

3

บานา

505

484

989

313

4

กำปงตารง

541

534

603

215

5

กูวิง

513

528

1,095

270

6

จือโระ

790

819

1,609

307

7

ปากาปันยัง                             

499

514

1,013

382

8

ยูโย

2,036

1,990

4,026

2,387

9

แหลมนก

634

701

1,335

478

10

กูแบอีเตะ

1,188

1,311

2,499

1,258

11

ปากาดารอ

2,053

2,084

4,137

2,154

รวมทั้งสิ้น

10,327

10,594

20,921

8,758

 

ที่มา  :  ข้อมูลจากสำนักบริหารทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.  2561

 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม

          1.การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบานา  คือ

-          อาชีพรับจ้าง

-          อาชีพค้าขาย

-          อาชีพทำนาเกลือ

-          อาชีพเกษตรกรรม

-          อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวและอื่น ๆ

2.หน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตำบลบานาอาชีพรับจ้าง

-          โรงแรม                                        จำนวน   6  แห่ง

-          โรงงานอุตสาหกรรม                          จำนวน23  แห่ง

-          บริษัท / ห้างร้าน / ร้านค้า                   จำนวน33แห่ง

-          ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                             จำนวน  7แห่ง

-          สถานบริการ                         จำนวน90แห่ง

สภาพสังคม

1. การศึกษา

-          ศูนย์ก่อนเกณฑ์การศึกษา                     จำนวน  5  แห่ง

-          โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา                   จำนวน  1  แห่ง

-          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            จำนวน  3  แห่ง

-          โรงเรียนอนุบาล                               จำนวน  2  แห่ง

-          โรงเรียนประถมศึกษา                         จำนวน  7  แห่ง

-          ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                  จำนวน  8  แห่ง

-          ศูนย์เด็กกำพร้ายากจนอนาถา                จำนวน  1  แห่ง

2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-          สำนักสงฆ์                                     จำนวน    1  แห่ง

-          มัสยิด                                          จำนวน  11  แห่ง

-          สุเหร่าสถานที่ประกอบศาสนกิจ              จำนวน  12  แห่ง

3. การสาธารณสุข

-          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานา      จำนวน    1  แห่ง

-          สถานพยาบาลเอกชน                         จำนวน    1  แห่ง

-          ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                       จำนวน    2  แห่ง

-          ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน                       จำนวน  11  แห่ง

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-          ตำรวจชุมชน

 

 

 

 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม/การจราจร

1.  ถนน

-  ถนนลูกรัง                                      17  สาย

-  ถนนลาดยาง                                    20  สาย

-  ถนนคอนกรีต                                  35  สาย

-  ถนนลูกรังผิวหินคลุก                           30  สาย

2.  สะพาน    

-  สะพานคอนกรีต                                 5  แห่ง

-  สะพานเหล็ก                                      -  แห่ง

-  สะพานไม้                                         -  แห่ง

-  สะพานอื่นๆ                                      3  แห่ง

3.  แหล่งน้ำ

-  แม่น้ำที่ไหลผ่าน                                  1  สาย

-  ลำห้วย/หนอง/คลอง/บึง                        7  สาย

-  บ่อบาดาลสาธารณะ                           11  แห่ง

-  บ่อบาดาลเอกชน                              27  แห่ง

4. การโทรคมนาคม

-  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                22  จุด

-  โทรศัพท์สาธารณะ                             30เครื่อง

5. การประปา

-  จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้            5,270 ครัวเรือน

-  จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้      536 ครัวเรือน

6. การไฟฟ้า

-  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 11หมู่บ้าน และจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 6,200 ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่

-  การให้บริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบานา  ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปัตตานี

ข้อมูลอื่นๆ

1.องค์การบริหารส่วนตำบลบานา  มีอาณาเขตพื้นที่บางส่วนติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวบางปู  และทะเลอ่าวไทย  ทำให้มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมากมาย  และมีความหลากหลายทางชีวภาพเหมาะที่จะพัฒนาในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะการประกอบอาชีพการประมงชายฝั่ง  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเล  และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการจัดตั้งตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ทางทะเล  เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.  องค์การบริหารส่วนตำบลบานา  ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองปัตตานี  ได้ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/จปฐ. ในพื้นที่ตำบลบานาจำนวน 11 หมู่บ้าน 5,030 ครัวเรือน 16,362 คน  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ได้จากการสำรวจและจัดเก็บนั้น  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบานาได้นำมาวิเคราะห์มาเป็นส่วนประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้ได้แผนงาน/โครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

3.มวลชนจัดตั้ง

-          ลูกเสือชาวบ้าน  (ลส.ชบ.)  2  รุ่น                              130คน

-          อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)                   80คน

-          กลุ่มอาชีพ                                                        46กลุ่ม

-          กลุ่มออมทรัพย์                                                   1กลุ่ม

-          กลุ่มแม่บ้าน                                                        11กลุ่ม

-          ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน                                                   11ศูนย์                           

-          ชุด ชรบ.หมู่บ้าน                                                   11   ชุด