นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. อบต.บานาได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ณ ลานนกกระยาง ม.๙ ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 

โดยมีวัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้ บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพ การรับชำระภาษี การให้ความรู้ด้านต่างๆ

รับเรื่องราวร้องทุกข์ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

๒.สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององคี์การบริหารส่วนตำบลให้กับประชาชนทราบและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

๓.เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของส่วนราชการต่างๆตลอดจนภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็ว

๔.เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวลานนกกระยางให้ประชาชนทั่วไปได้รีบทราบอย่างทั่วถึง

RSS
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ อบต.เคล...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery