นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยน

ข้อมูลหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายของจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ที่๓ (โครงการผู้สูงวัยสดใส หัวใจแข็งแกร่ง) ประจำปี2562

อบต.บานา ได้จัดโครงการผู้สูงวัยสดใส หัวใจแข็งแกร่ง ขึ้นในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 

ณ ห้องประชุม ชั้น3 อบต.บานา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์แก่ผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมบนเวที ..เชิดชูคนดีศรีสังคม..

เพื่อเชิดชูคนดี ผู้สูงอายุในพื้นที่ ๖งบานาและเพื่อสนองต่อแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี ด้านเชิดชูคนดี


 

 

โครงการผสงวยสดใสหวใจแขงแกรง 25 เม.ย 25

โครงการผสงวยสดใสหวใจแขงแกรง 25 เม 1.ย 25

โครงการผสงวยสดใสหวใจแขงแกรง 25 เม 2.ย 25

โครงการผสงวยสดใสหวใจแขงแกรง 25 เม 3.ย 25