นายก อบต.บานา

master1 2

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา สมัยสามัญ สมัยที่1-4 ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by สำนักปลัด อบต. 6
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน Written by สำนักปลัด อบต. 6
save zone no new face พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด 26 มิถุนายน (วันต่อต้านยาเสพติดโลก) Written by สำนักปลัด อบต. 20
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Written by สำนักปลัด อบต. 28
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) Written by สำนักปลัด อบต. 37
คู่มือการบันทึกระบบข้อมูลกลาง (info ระบบใหม่) Written by สำนักปลัด อบต. 26
ประกาศ อบต.บานา ด้วยอบต.บานา ได้รับหนังสือจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานีว่าสำนักงานคณะกรรมกป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงานป.ป.ส.)ได้จัดทำเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ โดยสามารถดา Written by สำนักปลัด อบต. 39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา..เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 Written by สำนักปลัด อบต. 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา..เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 Written by สำนักปลัด อบต. 35
ประกาศองค์การประกาศองค์บริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง รับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 Written by สำนักปลัด อบต. 112