นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยนbanner calender1

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง Written by สำนักปลัด อบต. 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 Written by สำนักปลัด อบต. 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำยลบานา เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง Written by สำนักปลัด อบต. 1
ประกาศ อบต.บานา เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบานา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Written by สำนักปลัด อบต. 7
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ที่>> สำนักงานกองช่าง ชั้น 3 อบต.บานา Written by สำนักปลัด อบต. 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 Written by กองคลัง 13
ประชาสัมพันธ์ อบต.บานา เรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์สื่่อสารข่าวเตือนภัยทางการเงินผ่านกอกระจายข่าว Written by สำนักปลัด อบต. 30
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบานา Written by สำนักปลัด อบต. 54
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Written by สำนักปลัด อบต. 32
ประกาศ อบต.บานา เรื่องขอความร่วมมือให้เชื่อมโยงหัวข้อสื่อออนไลน์ E-leaning www.oic.go.th Written by สำนักปลัด อบต. 32