นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบานา เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาภาคฤดุร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 . เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 125
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 163
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 169
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 148
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมของบประมาณ ในการดำเนินงานเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 140
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 159
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าตรวจดูและเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการที่ปรากฎอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีกระบวนการขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 207
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 235
ประกาศ ผอ.กกต.อบต.บานา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสถาองค์การบริหาส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานาตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 194