Display # 
Title Author Hits
ประกาศองค์การประกาศองค์บริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง รับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 Written by สำนักปลัด อบต. 52
ประกาศ อบต. เรื่อง การับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบานา Written by สำนักปลัด อบต. 40
ประกาศ อบต.บานา เรื่องหลักเกณฑ์การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา Written by สำนักปลัด อบต. 38
แผนการดำเนินงานรอบปี พ.ศ.๒๕๖๒ Written by สำนักปลัด อบต. 31
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร ๒๕๖๒ Written by สำนักปลัด อบต. 35
รายงานแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) Written by สำนักปลัด อบต. 36
ประกาศ อบต.บานา เรื่องการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมของบประมาณในการดำเนินงานเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Written by สำนักปลัด อบต. 71
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การบริการประชาชนรับชำระภาษีและจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา ประจำปี 2562 Written by กองคลัง 69
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง รายชื่่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by กองคลัง 65
ประกาศ อบต.บานา เรื่องการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Written by สำนักปลัด อบต. 49