นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยน

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายของจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ที่๓ (โครงการผู้สูงวัยสดใส หัวใจแข็งแกร่ง) ประจำปี2562 Written by สำนักปลัด อบต. 25
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by สำนักปลัด อบต. 21
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายของจังหวัด Written by สำนักปลัด อบต. 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง การบริหารงานด้วยความสุจริต Written by สำนักปลัด อบต. 38
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น Written by สำนักปลัด อบต. 40
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา สมัยสามัญ สมัยที่1-4 ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by สำนักปลัด อบต. 32
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน Written by สำนักปลัด อบต. 32
save zone no new face พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด 26 มิถุนายน (วันต่อต้านยาเสพติดโลก) Written by สำนักปลัด อบต. 60
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Written by สำนักปลัด อบต. 50
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) Written by สำนักปลัด อบต. 59