นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยน

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ Written by สำนักปลัด อบต. 18
ประกาศ อบต.บานา เรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ Written by สำนักปลัด อบต. 9
ประกาศ อบต.บานา เรื่องการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมของบประมาณในการดำเนินงานเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Written by สำนักปลัด อบต. 8
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 Written by กองคลัง 46
ประกาศ อบต.บานา เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by สำนักปลัด อบต. 28
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by สำนักปลัด อบต. 23
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายของจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ที่๓ (โครงการผู้สูงวัยสดใส หัวใจแข็งแกร่ง) ประจำปี2562 Written by สำนักปลัด อบต. 51
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by สำนักปลัด อบต. 50
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายของจังหวัด Written by สำนักปลัด อบต. 50
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง การบริหารงานด้วยความสุจริต Written by สำนักปลัด อบต. 75