Display # 
Title Author Hits
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ Written by กองคลัง 4
ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 10 ซอย 6 (ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน) Written by กองคลัง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 บ้านแหลมนก Written by กองคลัง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาพร้อมขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 มัสยิดนูรุลอิสลาม Written by กองคลัง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองอาเนาะอูลาและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 11 บ้านปากาดารอ Written by กองคลัง 4
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 บ้านแหลมนก Written by กองคลัง 4
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา พร้อมขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านบานา Written by กองคลัง 5
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาขุดลอกคลองอาเนาะอูลาและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 11 บ้านปากาดารอ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี Written by กองคลัง 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Written by กองคลัง 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 Written by กองคลัง 7