นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ข้อมูลการดำเนินงาน

ITA

โครงการ..ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองปัตตานี

49

48

13

6

2

4

7

39

42

9

8

10

12

50

4946

45

43

16

22

24

27

29

30

35

 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

รุ่นที่1 วันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ.2563 
(อบต.บานา, อบต.ปะกาฮะรัง, อบต.ปูยุด, อบต.คลองมานิง, อบต.ตันหยงลุโละ )