นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เขียนโดย กองคลัง 12
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 241
โครงการชุมชนปลอดขยะ Zoro waste ปี2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 137
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 136
ร่วมพิธีเปิดสำนักงานสมาคมสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทย สาขาปัตตานี.. เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 209
วันธงชาติไทย เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 247
โครงการผู้สูงวัยสดใส วัยใจแข็งแกร่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 325
โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยในเรือนจำเพื่อลดและควบคุมการป้องกันโรค วันที่๒๓/ก.พ/๖๔ -๒๐/เม.ย/๖๔ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 368
..ช่องทางติดต่อ กองช่าง อบต.บานา (สแกน QR Code) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 309
โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การทำโต๊ะเก้าอี้ปูนปั้น) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 407