นายก อบต.บานา

master1 2

ข้อมูลหน่วยงาน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

**วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา**

 

ปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองบานา 

 

การศึกษาอนาคตของชาติก้าวไกล ชุมชนอยู่ดีมีสุข

 

บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เชิดชูภูมิปัญญาชาวบ้าน อยู่ภายใต้ระบบ

 

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"