นายก อบต.บานา

master1 2

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by สำนักปลัด อบต. 14
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 85
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่าเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐) Written by สำนักปลัด อบต. 251
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) Written by สำนักปลัด อบต. 248
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2561) Written by สำนักปลัด อบต. 255
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม 2561) Written by สำนักปลัด อบต. 279
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ 2561 Written by สำนักปลัด อบต. 336