นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

มีข้อผิดพลาด
  • You use too big image

นโยบายผู้บริหาร

itpic06142019 0001 

วิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา (นายมะรอสดี เงาะ นายก อบต.บานา)
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบานา นำโดยนายมะรอสดี เงาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานา มีนโยบายที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความเจริญทุกด้าน ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยอาศัยหลักการบริหารบนพื้นฐาน “ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น นำสู่ความเจริญ”ซึ่งประกอบด้วยแนวนโยบายหลัก6 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 สร้างหลักประกันและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ด้านสาธารณสุข

- พัฒนาให้การบริการด้านสาธารณสุข
ด้านการรักษาสภาพแวดล้อม
- เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสภาพแวดล้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสาธารณูปโภค
- ปรับปรุงคุณภาพด้านสาธารณูปโภค
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านนันทนาการและการกีฬา
- พัฒนาประสิทธิภาพด้านการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชน
- มุ่งการสร้างงานสร้างอาชีพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมของชาวบ้านในชุมชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
- หามาตรการเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการศึกษา โดยการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ทั้งทางด้านสถานศึกษา บุคลากรและอุปกรณ์การเรียนการสอน
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านศาสนาทุกศาสนา
- ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนตาดีกา
- ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงการบำรุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 5 เน้นงานบริการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการที่ดี
- สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
- ให้บริการประชาชนอย่างประทับใจ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกแขนงงาน
- ยึดหลักการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์และโปร่งใส
- จัดให้มีการประเมินผลของงานบริหารทุกประเภท
แนวทางที่ 6 เน้นศักยภาพด้านการปรองดองระหว่างผู้นำทุกองค์กรในท้องถิ่น
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้นำ ๔ องค์กรหลักภายในท้องถิ่น
- สานสัมพันธ์ความรักและความสามัคคีระหว่างผู้นำองค์กรภายในท้องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา
คำขวัญ
: “บานาเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งอุตสาหกรรมอาหารทะเล เด่นสง่าท่าเทียบเรือ
เกษตรกรรมยั่งยืน นาเกลือคู่ภูมิปัญญาชาวบานา”
วิสัยทัศน์ : “เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองบานา การศึกษาอนาคตของชาติก้าวไกล ชุมชนอยู่ดีมีสุข บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเชิดชูภูมิปัญญาชาวบ้าน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดี
2. ส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุคลากร ประชาชน เยาวชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งใน นอกระบบ และอัธยาศัย
3. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข บนพื้นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภายในตำบลเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก น้ำ และอากาศให้ยั่งยืน
5. ส่งเสริมนาเกลือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของตำบล
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
1. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลบานาเป็นเทศบาลเมืองบานา
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพอนามัยดี กินดีอยู่ดี ปราศจากโรคติดต่อและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. ส่งเสริมการศึกษาแก่บุคลากร ประชาชนเยาวชนและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการศึกษาตามรัฐธรรมนูญกำหนด
4. ส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่กลุ่มเยาวชน แม่บ้าน และผู้ว่างงาน ให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน
5. พัฒนาการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปราศจากสิ่งเสพติด โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
7. พัฒนาและประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางของจังหวัดปัตตานี
8. พัฒนาและประชาสัมพันธ์ท่าเทียบเรือให้เป็นศูนย์กลางท่าเทียบเรือของจังหวัดปัตตานี
9. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
10. ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อจำหน่าย ณ ศูนย์กลางสินค้าเกษตรกรรมของตำบล
11. ส่งเสริมและสนับสนุนชาวนาเกลือให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ของตำบลบานา
12. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลบานาให้รู้จักแพร่หลาย
13 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกลับสู่สภาพเดิมให้มากที่สุด
*****************************************************--**********************************************************