นายก อบต.บานา

          

 

 

ITA
**วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา**

 

ปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองบานา 

 

การศึกษาอนาคตของชาติก้าวไกล ชุมชนอยู่ดีมีสุข

 

บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เชิดชูภูมิปัญญาชาวบ้าน อยู่ภายใต้ระบบ

 

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"


วิดีโอน่าสนใจ