นายก อบต.บานา

          

 

 

ITA

โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2558

โครงการบัณฑิตน้อย  ประจำปี 2558  จัดขึ้นเพื่อให้เด็กที่เรียนสำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีขวัญกำลังใจที่จะ ออกไปศึกษาต่อ เด็กเหล่านั้นจะได้มีเจตคติที่ดีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและได้สร้างความ สัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองให้มีความระลึกถึงกันในด้าน ความสัมพันธ์ส่วนตัวและได้เห็นความสำคัญของการศึกษาอยู่ตลอดเวลาส่นตำบลบานา ในวันที่  30  มีนาคม 2558  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา

วิดีโอน่าสนใจ