นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 37
ประกาศ ก.อบต.ปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 30
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์ฏารเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 27
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณ์ฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 25
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 29
คู่มืองานบุคคล อบต.บานาเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 23
วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 22
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 29
ประกาศอบต.บานา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 27
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง หลักเณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปั 2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 28