นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 33
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 65
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 32
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 30
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและจริยธรรม เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 32
นโยบายกลยุทธฺการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 28
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 25
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 28
คูมื่อ ความปลอดภัยในการทำงาน เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 27
นโยบายความปลอดภัยและชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 22