นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยนbanner calender1

ข้อมูลหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา

 

แผน ปปช. ส่วนที่ _1 (บานา)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผน ปปช. ส่วนที่ _2 (บานา)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผน ปปช. ส่วนที่ _3 (บานา)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------