นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ข้อมูลการดำเนินงาน

ITA

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา

 

แผน ปปช. ส่วนที่ _1 (บานา)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผน ปปช. ส่วนที่ _2 (บานา)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผน ปปช. ส่วนที่ _3 (บานา)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------