นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 72
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 69
คำสั่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 106
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 110
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 93
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 92
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 114