ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 12
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 11
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 9
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 9
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 11