นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คู่มือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 62
คู่มือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 62
คู่มือหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 65
คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 65
คู่มือเลื่อนขั้นเงินเดือนครู เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 72
คู่มือมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 67
คู่มือแบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้ง เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 68
คู่มือนโยบายกลยุทธิ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุุคคล 2564-2566 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 72
คู่มืองานบุคคล อบต.บานาเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 75
คู่มืองานบุคคล อบต.บานา เรื่อง วันลาพนักงาน เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 67