นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2557 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 71
ระเบียบการตรวจลายนิ้วมือ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 69
ประกาศอบต.บานา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 77
ประกาศอบต.บานา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 80
ประกาศอบต.บานา เรื่องนโยบายคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 70
ประกาศอบต.บานา เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 70
ประกาศ อบต.บานา เรื่องนโยบายความปลอดภัย อชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 67
ประกาศ อบต.บานา เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 67
ประการ อบต.บานา เรื่องการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบานา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 65
ประการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดปัตตานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำล เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 69