ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 4
คำสั่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหน้าที่การงานให้แก่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 2
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 2
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 3
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 6