ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มารตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 23
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 11
มาตรการป้องกันการรับสินบน เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 14
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 13
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 15
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 20
มาตรการเผยให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 17