นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยนbanner calender1

ข้อมูลหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน

พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

พรบ.การเลือกตั้งท้องถิ่น 62

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

พระราชบัญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548