นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 

ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 00 ความร ทกษะ แทงทองถน com 1 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 

สมรรถนะ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 1 สมรรถนะหลก 1                             2 สมรรถนะผบรหาร 1                              3 สมรรถนะประจำสายงาน 1

 

   สมรรถนะหลัก                 สมรรถนะผู้บริหาร              สมรรถนะประจำสายงาน