นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยน

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายของจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ (โครงการส่งเสริมอาชีพราษฏร ตำบลบานา) ประจำปีงบประมาณ2562 Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1447
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 649
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 687
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 718
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 661
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1176
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1593
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1241
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1445
การแจ้งถมดิน Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 693