ITA

การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและหรือผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

วิดีโอน่าสนใจ