นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 14
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าตรวจดูและเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการที่ปรากฎอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีกระบวนการขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 38
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 68
ประกาศ ผอ.กกต.อบต.บานา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสถาองค์การบริหาส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานาตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 43
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่องคุณสมบัติและลักาณะต้องห้ามในการเลือกตั้งฯ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 51
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 61
ประชาสัมพันธ์ อบต.บานา เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 92
ประกาศ อบต.บานา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตามโครงการ การจ้างงานนักเรียน นักศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 234
ประกาศ อบต.บานา เรื่องรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 122
ประกาศ อบต.บานา เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 94