นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ เดือนพ.ย. ๒๕๖๓

 

IMG 8903

IMG 8885

IMG 8886

IMG 8887

IMG 8888

IMG 8890

IMG 8884

IMG 8889

IMG 8891

IMG 8897

IMG 8899

IMG 8901

IMG 8907

IMG 8908

IMG 8910

IMG 8911

IMG 8913

IMG 8915

IMG 8920

IMG 8923

IMG 8924

IMG 8928

IMG 8931

IMG 8932

IMG 8933

IMG 8935

IMG 8936

IMG 8937

IMG 8938

IMG 8940

IMG 8941

IMG 8942

IMG 8944

IMG 8943

IMG 8945

IMG 8948

IMG 8954

IMG 8955

IMG 8958

IMG 8757

IMG 8761

IMG 8762

IMG 8764

 

IMG 8766

148479

148484

148480

148481

148483


 

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. อบต.บานาได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ณ ลานนกกระยาง ม.๙ ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 

โดยมีวัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้ บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพ การรับชำระภาษี การให้ความรู้ด้านต่างๆ

รับเรื่องราวร้องทุกข์ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

๒.สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององคี์การบริหารส่วนตำบลให้กับประชาชนทราบและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

๓.เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของส่วนราชการต่างๆตลอดจนภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็ว

๔.เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวลานนกกระยางให้ประชาชนทั่วไปได้รีบทราบอย่างทั่วถึง