นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 25
พรบ.สาธารณสุข 2535 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 54
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 55
พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 86
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 48
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 49
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 48
พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 109
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 107