นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ส.2522 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 26
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 25
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 25
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค รัฐ พ.ศ. 2560 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 24
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 28
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 29
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 24
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 25
พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 36
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 38