นายก อบต.บานา

          

 

 

เข้าสู่ระบบ

ITA

Previous Next
  • 1
  • 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี2566   Read more
โครงการเยาวชนพลังแผ่นดิน ปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โครงการเยาวชนพลังแผ่นดิน ปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ... Read more
องค์การบริหารส่วนตำบลบานา จัดโครงการ ศึกษาดูงาน" โครงการพัฒนาศักยภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) องค์การบริหารส่วนตำบลบานา จัดโครงการ ศึกษาดูงาน" โครงการพัฒนาศักยภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ... Read more
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) อบต.บานา   โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) อบต.บานา ในวันที่ 16-21 พฤศจิกายน... Read more
โครงการชุมชนปลอดขยะ ปี 2558 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานาได้มอบตะแกรงใส่ขยะรีไซเคิลในเขตพื้นที่ตำบลบานา... Read more
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2558 โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2558 Read more

  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวสมัครงาน
  • แบบฟอร์มเอกสารราชการ

คำขวัญ

" บานาเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งอุตสาหกรรมอาหารทะเล เด่นสง่าท่าเทียบเรือ เกษตรกรรมยั่งยืน นาเกลือคู่ภูมิปัญญาชาวบานา ”

.......................................................................................................................................

วิสัยทัศน์

"เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองบานา การศึกษาอนาคตของชาติก้าวไกล ชุมชนอยู่ดีมีสุข บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน

เชิดชูภูมิปัญญา ชาวบ้าน อยู่ภายใต้ระบบบริหาร การจัดการบ้านเมืองที่ดี ”

.......................................................................................................................................

 

บทบาทภาระกิจ

๑. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดี

๒. ส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุคลากร ประชาชน เยาวชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งในนอกระบบและอัธยาศัย

๓. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขบนพื้นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. บูรณาการความร่วมมือกับองค์กร ภายในตำบล เพื่อพัฒนา สิ่งแวดล้อมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศให้ยั่งยืน

๕. ส่งเสริมนาเกลือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของตำบล

๖. ส่งเสริมการบริหารการจัดการที่ดี

.......................................................................................................................................

๑.พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลบานาเป็น

เทศบาลตำบลบานา

๒.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพอนามัยดี กินดีอยู่ดี ปราศจากโรคติดต่อและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

๓.ส่งเสริมการศึกษาแก่บุคลากร ประชาชน เยาวชนและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการศึกษาตามรัฐธรรมนูญกำหนด

๔.ส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่กลุ่มเยาวชน แม่บ้านและผู้ว่างงาน ให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน

๕.พัฒนาการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๖.ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปราศจากสิ่งเสพติด โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

๗.พัฒนาและประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางของจังหวัดปัตตานี

๘.พัฒนาและประชาสัมพันธ์ท่าเทียบเรือให้เป็นศูนย์กลางท่าเทียบเรือของจังหวัดปัตตานี

๙.ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

๑๐.ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อจำหน่ายณ ศูนย์กลางสินค้าเกษตรกรรมของตำบล

๑๑.ส่งเสริมและสนับสนุนชาวนาเกลือให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ของตำบลบานา

๑๒.ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลบานาให้รู้จักแพร่หลาย

๑๓.ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกลับสู่สภาพเดิมให้มากที่สุด

 

 

Add comment


Security code
Refresh

ผู้เข้าชม

084082
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
227
999
4138
47801
55769
226
84082

Your IP: 3.80.3.57
Server Time: 2022-11-29 05:56:45

วิดีโอน่าสนใจ